Habboretro.nl

Tips | Advies | Beoordelingen

Hoeveel Hotels Heeft Amsterdam?

Hoeveel Hotels Heeft Amsterdam
De Metropoolregio exclusief Amsterdam telt in 2021 308 hotels* met in totaal 17.800 kamers en 38.100 bedden.

Hoeveel geld geven toeristen uit in Amsterdam?

Toerismerekeningen gemeente Amsterdam, 2017-2019* Auteur: Valérie Wijnen en Sander IJmker Publicatiedatum: 4-3-2021 00:00 Het CBS heeft de regionale toerismerekeningen uitgewerkt voor de gemeente Amsterdam. Dit is de eerste keer dat dit gedaan wordt voor een gemeente.

 • Vorig jaar heeft het CBS in opdracht van en in samenwerking met het Data en Development Lab (DDL) en de provincie Gelderland een methode opgesteld waarmee het economisch belang per provincie kan worden gemeten.
 • Voorheen was dit alleen mogelijk op landelijk en internationaal niveau.Cijfers van de satellietrekening toerisme (SRT) worden gecombineerd met de regionale rekeningen en een scala aan andere toeristische databronnen, zoals enquêtes over het bestedingsgedrag van toeristen.

De methode integreert de beschikbare bronnen optimaal en geeft een goed beeld van de economische impact van toerisme per regio. De methode is nu voor de gemeente Amsterdam doorgerekend en geanalyseerd. Bestedingen, toegevoegde waarde en werkgelegenheid worden beschreven voor de periode 2017-2019.

 • Hierbij zijn de resultaten voor 2019 voorlopig.
 • Er wordt een vergelijking getrokken met de totale economie van de gemeente Amsterdam en met de resultaten van de nationale toerismerekeningen.Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van en bekostigd door de gemeente Amsterdam.
 • In dit rapport wordt het toerisme van de gemeente Amsterdam beschreven in economische kernindicatoren voor de jaren 2017, 2018 en 2019 1),

Deze indicatoren zijn gebaseerd op de regionale toerismerekeningen voor de gemeente Amsterdam, die aansluiten op de nationale rekeningen en de nationale satellietrekening toerisme. In deze analyse omvat toerisme de activiteiten van personen reizend naar en verblijvend op plaatsen buiten hun normale omgeving voor niet meer dan een jaar.

Dit zijn activiteiten voor ontspanning en zakelijk verkeer, maar ook andere activiteiten die niet gerelateerd zijn aan een activiteit waarbij een beloning wordt gegeven vanuit de plaats die bezocht wordt. Belangrijk voor de interpretatie van de resultaten is het begrip ‘ingezetenschap’. Hierbij wordt gekeken naar bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Amsterdam.

Als in dit rapport wordt gesproken over toerisme in Amsterdam dan wordt gedoeld op bestedingen van toeristen bij bedrijven die gevestigd zijn in Amsterdam. Dit zijn meer dan alleen de bestedingen van toeristen tijdens hun verblijf in de gemeente Amsterdam.

Het gaat ook om bestedingen van toeristen die elders in het land of het buitenland verblijven of reizen, maar hun reis of verblijf boeken via een in Amsterdam gevestigd bedrijf zonder zelf fysiek aanwezig te zijn in Amsterdam. De gebruikte methode voor de verdeling van de nationale satellietrekening toerisme naar het aandeel van de gemeente Amsterdam is deels gebaseerd op de regionale rekeningen en deels op toeristische bronnen.

De toeristische bestedingen bij Amsterdamse bedrijven waren in 2017 15,7 miljard euro. Deze zijn in 2018 met 1,6 miljard euro gegroeid tot 17,3 miljard euro. In de 2019 was de toename 1,3 miljard euro, waarmee de toeristische bestedingen uitkwamen op 18,6 miljard euro.

 • De toeristische toegevoegde waarde, opgebracht door Amsterdamse bedrijven, nam tussen 2017 en 2018 met 860 miljoen euro toe, van 5,6 miljard euro tot 6,5 miljard euro.
 • In 2019 nam de toeristische toegevoegde waarde met 470 miljoen euro toe tot 7 miljard euro.
 • Net als bij de bestedingen, is van alle toeristische sectoren de toeristische toegevoegde waarde het grootst in de Luchtvaart en reisbranche.

Dit is met name toe te wijzen aan een paar hoofdkantoren van grote ondernemingen in de reisbranche die in Amsterdam gevestigd zijn. Wat betreft werkgelegenheid is het Amsterdamse toerisme in 2017 goed voor 71 duizend werkzame personen. In 2018 waren dit er 74 duizend en in 2019 waren dit 77 duizend werkzame personen.

Dit is ongeveer 11 procent van de totale werkgelegenheid in Amsterdam. De werkgelegenheid is het grootste in de sector Horeca (eten/drinken).1) De cijfers van 2019 zijn zeer voorlopig. In het najaar van 2021 worden deze cijfers definitief. De ontwikkelingen van 2019 ten opzichte van 2018 kunnen daardoor met enkele procentpunten worden bijgesteld.

Toerisme is de afgelopen jaren wereldwijd sterk gegroeid. Volgens het UNWTO (2019) groeide het toerisme, gemeten in het aantal overnachtingen, in 2019 met bijna 4 procent. De groei van het afgelopen decennium wordt veelal gelinkt aan de toegenomen mondiale welvaart.

Het heeft er echter ook mee te maken dat reizen makkelijker, sneller en goedkoper is geworden, dat men dankzij tv en internet een groter bewustzijn heeft gekregen van reisbestemmingen en mogelijkheden én dat, gemiddeld gezien, mensen simpelweg meer vrije tijd hebben (UNWTO, 2019). Deze trend was de afgelopen jaren ook duidelijk zichtbaar in Nederland.

Met name buitenlandse gasten leken ons land steeds meer te ontdekken. Door de groei is het toerisme een substantiële sector geworden binnen de Nederlandse economie. In 2018 maakte de toerismesector 4,4 procent uit van het totale BBP 2), Volgens de prognoses van NBTC zou het aantal inkomende verblijfsbezoekers van 2017 tot 2030 met 60% kunnen groeien, van 17,9 miljoen naar 28,7 miljoen.

 1. De vooruitzichten voor het toerisme in Nederland waren, tot voor kort, ook zeer gunstig voor 2020, vanwege onder andere het naderende Eurovisie Songfestival en de Grand Prix van Zandvoort.
 2. Hierbij werd een groot aantal internationale gasten verwacht.
 3. Dat blijkt nu helaas allemaal achterhaald: De coronacrisis en de bijbehorende reisbeperkingen laten zien dat met het gedeeltelijk wegvallen van het toerisme ook een gewichtig deel van onze economie wordt geraakt.

Vanwege dat steeds groter wordende belang en dus ook de afhankelijkheid van de toeristische sector, maakt het CBS al sinds 2010 de satellietrekening toerisme (SRT) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het doel van de SRT is een kwantitatieve beschrijving geven van toerisme in aansluiting op de nationale rekeningen 3),

De satellietrekening geeft jaarlijks inzicht in de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid die samenhangen met toerisme op nationaal niveau. De omvang en het karakter van toerisme verschillen zeer van regio tot regio. In sommige regio’s wordt de toeristische druk te hoog bevonden, met negatieve externaliteiten 4) zoals verdringing op de huizenmarkt tot gevolg.

Andere regio’s staan juist te springen om meer toeristen te mogen verwelkomen. Het spreiden van internationale gasten is daarom één van de belangrijkste pijlers in het toerismebeleid. Om zo’n passend beleid mogelijk te maken, zijn ook passende cijfers nodig.

See also:  Can You Check Out Early At A Hotel?

De roep naar regionale toerismecijfers wordt daarom steeds luider. Sinds dit jaar is er vanuit het CBS gehoor gegeven aan die vraag. Vanuit het Data Development Lab, heeft het CBS in samenwerking met NBTC en CELTH een methode geconstrueerd waarbij de nationale toerismerekeningen worden gecombineerd met de regionale rekeningen van het CBS en een scala aan andere toeristische databronnen.

Op deze manier is een verdeling van economische indicatoren van toerisme over de provincies tot stand gekomen. De provincie Gelderland is hierbij als pilot genomen en in het verder uitgelicht. Voor deze provincie is de methode doorgerekend en geanalyseerd.

 1. De ontwikkeling van deze methode stelde het CBS ook in de gelegenheid om het toerisme in de gemeente Amsterdam verder onder de loep te nemen.
 2. Er is de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan naar de toeristische sector in Amsterdam.
 3. Deze rapporten zijn opgesteld door de gemeente Amsterdam zelf ( OIS) en in opdracht van de gemeente Amsterdam (door bijvoorbeeld SEO Economisch Onderzoek).

Veel van deze onderzoeken richtten zich alleen op de algemene toeristische sector, zoals de horeca, of duidden resultaten aan in aantallen bezoekers, die daadwerkelijk in Amsterdam aanwezig zijn. Dit rapport heeft als doelstelling de toeristische bestedingen bij Amsterdamse bedrijven uit te drukken in duidelijke economische kerncijfers, zoals het BBP en de werkgelegenheid, voor de jaren 2017, 2018 en 2019 5),

 1. Doordat de raming wordt opgebouwd uit de nationale toerismerekeningen kunnen de resultaten voor Amsterdam ook gebenchmarkt worden met het nationale niveau en in de toekomst 6) andere Nederlandse regio’s.
 2. Tevens sluiten de nationale toerismerekeningen weer aan op de nationale rekeningen.
 3. Dit heeft als voordeel dat het toeristische BBP ook goed te analyseren is in het perspectief van het totale BBP.

Hiermee kan het belang en de eventuele kwetsbaarheid van een sector beter in beeld gebracht worden. Er wordt gewerkt volgens internationale richtlijnen, waardoor de resultaten ook te vergelijken zijn met andere landen. Daarnaast wordt er binnen de nationale rekeningen veel waarde gehecht aan de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de cijfers.

Is Amsterdam toeristisch?

Vóór de coronacrisis telde Amsterdam bijna 22 miljoen unieke toeristische bezoekers per jaar (2019). Het totaal aantal unieke toeristische bezoekers zal naar verwachting rond 60-80% van het niveau in 2019 uitkomen.

Hoeveel toeristen op de Wallen?

Als toerist gluren op de Wallen? Dan ook betalen! Hoeveel Hotels Heeft Amsterdam Foto: ANP We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: zodra je in het buitenland vertelt dat je uit Nederland komt, hoor je vaak drugs, hoeren en Nederlandse voetbalclubs als antwoord. „Come for the weed, stay for the hookers” luidt dan ook de onofficiële slogan van onze hoofdstad Amsterdam.

 • En deze heeft op toeristen een grotere aantrekkingskracht dan ooit.
 • Maar anders dan de massa’s toeristen in het Red Light District doen vermoeden, blijft het veelal bij kijken en loopt de daadwerkelijke klandizie drastisch terug.
 • Sterker nog, de Wallen kampen met flinke schulden.
 • Het aantal buitenlandse bezoekers in de stad blijft wel groeien en de Wallen trekken inmiddels zo’n 2,5 miljoen bezoekers per jaar.

ThingstodoinAmsterdam onderzocht hoeveel toeristen zoeken naar de prijs van de Wallen. „Meer dan 12.000 zoekopdrachten per maand wijzen op de directe wens van toeristen om gebruik te willen maken van sekswerkers in de Red Light District”, melden ze. Maar ondanks de toename in het online zoekvolume naar de kosten voor een prostituee onder toeristen, komt er weinig geld in het laatje en houden de toeristen het vaak bij de tours.

Hoeveel barren in Amsterdam?

22 april 2008 Amsterdam telt in totaal ruim 3.800 horecabedrijven, waaronder circa 1.300 restaurants, 700 fastfoodzaken, 900 cafe’s en meer dan 200 coffeeshops. Daarmee heeft de stad een unieke concentratie horecagelegenheden. Sinds 2005 laat de horecasector weer een omzetstijging zien, maar het aantal vestigingen en werkzame personen is nog niet terug op het niveau van het topjaar 2002.

Hoeveel bezoekers heeft Amsterdam per dag?

Aantal bezoekers in Amsterdam per jaar Het grootste aantal toeristische bezoekers in Amsterdam was in 2019 en bedroeg circa 22 miljoen, waarvan 10,2 miljoen verblijfsbezoekers, 11,3 miljoen dagbezoekers en 0,7 miljoen cruisepassagiers (niet bekend of ze verblijfs- of dagbezoekers zijn).

Hoeveel armoede is er in Amsterdam?

Armoede onder huishoudens – De gemeente Amsterdam gebruikt als inkomensgrens voor een laag inkomen 120% van het Wettelijk Minimum Loon. In 2020 viel een gezin (met of zonder kinderen) onder de Amsterdamse armoedegrens bij een belastbaar jaarinkomen tot €26.128.

Voor andere huishoudtypes wordt de inkomensgrens naar rato berekend. Ook gelden vermogensgrenzen om recht te hebben op gemeentelijke minimaregelingen. De gegevens die we hier presenteren zijn gebaseerd op de grens van 120% van het sociaal minimum (SM), die de gemeentelijke inkomensgrens het best benadert.

In 2020 behoorde 15,6% van de Amsterdamse huishoudens op basis van deze definitie tot de minima. Naar schatting is het aantal minimahuishoudens in 2021 gestegen naar 16,6%.

Hoeveel procent van Amsterdam is buitenlands?

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek daalde, nadat in voorgaande jaren het aandeel al van 59 naar 50 procent zakte, het percentage Nederlanders in Amsterdam dit jaar naar 49,7 procent. Van de 779.808 hoofdstedelijke bewoners zijn er slechts 387.888 van Nederlandse afkomst.391.920 zijn allochtoon.

Hoe onveilig is Amsterdam?

Amsterdam gevaarlijk? – NEE : In 2023 is Amsterdam geen gevaarlijke stad. Inderdaad, als we de ranglijst van de gevaarlijkste steden in West-Europa, zien we dat Amsterdam goed scoort met een misdaadindex van 33,49. Het lijkt veel minder gevaarlijk dan steden zoals Marseille, Montpellier ou Parijs, Hoeveel Hotels Heeft Amsterdam Het is echter noodzakelijk om de relatieve betrouwbaarheid van een dergelijke classificatie te onderstrepen. Het is inderdaad vastgesteld op basis van de meningen en gevoelens van internetgebruikers, dus behoorlijk subjectief. Vooral omdat deze gegevens zijn samengevat in gemiddelden.

Heeft Amsterdam een strand?

Carré Terras op de Amstel – Het Carré Terras op de Amstel is sinds 2020 een begrip onder Amsterdammers. Het pop-up zomerterras met stadstrand is de ideale plek aan het water waar je geniet van een lekkere bites, verfrissende drankjes en gezellige borrels. Afbeelding van Jan de Ridder Aan de andere kant van het IJ vind je het stadsstrand van het industriële Pllek. Amsterdammers vanuit alle hoeken komen naar Noord voor dit fijne strand, waar je van de zon maar ook zeker van het prachtige uitzicht op het IJ kunt genieten.

 1. Pllek staat bovendien voor lekker eten, dj’s/live muziek en een fijne sfeer, op welk moment van de dag (of nacht) je ook komt. | tt.
 2. Neveritaweg 59 ”Een vrijhaven van ongeremd vertier en duurzaam genieten.” Zo omschrijft oprichter Stefano Richetta ‘zijn’ Kaap Amsterdam.
 3. Dit nieuwste stadsstrand vind je op de Oostpunt Zeeburgereiland met een fantastisch vegetarisch menu met lokale producten.
See also:  Is The Grand Budapest Hotel Real?

Ga er heen voor je eerste koffie tot je laatste danspassen in het zand. Afbeelding van Koen Smilde Het Stenen Hoofd is een kleine oase bij het Amsterdamse Westerdok, vlakbij Centraal Station. Dit stadsstrandje bevindt zich op een pier die uitmondt in het IJ. De grond is bezaaid met gras en zand en er zijn op deze pier vaak verschillende culturele evenementen te vinden. | Westerdoksdijk 705-C Afbeelding van MAARTEN BRANTE Ook bij Sloterplas kun je heerlijk op het strand liggen. Dit zwemstrandje is volop in ontwikkeling en is omgetoverd tot een fijn stadsstrand. Er is hier van alles te doen: volleyballen, sport- en spelprogramma’s, je kunt er terecht voor eten en drinken en af en toe zijn er zelfs voorstellingen en festivals.

 • Afbeelding van Strand IJburg Afbeelding van Strand IJburg 1/2 Het strand hoort bij Strandeiland, het grootste eiland van de archipel IJburg.
 • Een nieuw stuk van Amsterdam om te zwemmen, sporten of ontspannen.
 • Op Strand IJburg kunt u genieten van strand en water, volleyballen, skaten, voetballen of lessen volgen in suppen of surfen.

Bij VrIJland zijn er activiteiten voor jongeren om te bouwen, sjouwen, muziek of theater te maken. Afbeelding van Koen Smilde Aan de zuidoever van het Gaasperpark ligt een uitgestrekt zandstrand. Dit strand is uitstekend voor een dagje waterpret met kinderen want bij de Gaasperplas vind je een waterspeelplaats waar kinderen hun lol op kunnen.

Wat kost een sekswerker?

Wat verdient een prostituee? | Onetime.nl Prostitutie is het oudste beroep ter wereld. Heel lang geleden wisten de vrouwen al dat mannen er geld of goederen voor over hadden om hun ‘liefde’ te krijgen. Daarnaast heeft de man al sinds het begin van het bestaan een zekere drang naar seks.

Bij iedere man is de behoefte verschillend, maar eigenlijk altijd aanwezig! Daarom is het voor vrouwen een zeer lucratieve business om zich aan te bieden in ruil voor geld. In contact komen met een prostituee om gebruik van haar diensten te maken kan op verschillende manieren. Er bestaan nog steeds kleine advertenties in kranten waar je in contact kan komen met prostituees.

Met de komst van internet is het echter een stuk makkelijker en sneller te regelen en je kunt specifieker op jouw fetisj zoeken. Zo kun je op sites als Kinky.nl, eenhoerbestellen.nl of sexjobs.nl op zoek gaan naar een dame waarmee je seks zou willen hebben.

 1. Op deze sites staat vaak duidelijk vermeld wat de vrouwen wel of niet willen qua seks.
 2. Er staat tevens bij vermeld of ze je thuis willen ontvangen, aan car dates doen, naar je toe komen of in een club werken.
 3. Deze opties zijn bepalend voor de prijs.
 4. De meeste prijzen die genoemd worden zijn per half uur of per uur, dit omdat je als man vaak niet heel veel langer ‘nodig hebt’.

Op deze sites staat het telefoonnummer vermeld of kan gebruik worden gemaakt van een chatdienst, om erachter te komen of jouw ‘wensen’ overeenkomen met die van de vrouw en of jullie een geschikte afspraak kunnen maken. Hoeveel Hotels Heeft Amsterdam Ukraine prostitutie (By FEMEN Women’s Movement; Photo by Alexey Perkin (https—www.flickr.com-photos-femen-4311582900-), via Wikimedia Commons) Zoals eerder vermeld, is de prijs voor betaalde seks heel afhankelijk van het soort dat je wilt. Als je een dame bij je thuis uitnodigt, zit er voor die vrouw meer risico aan.

 • Ze weet nooit waar ze terechtkomt en daarom gaat er vaak iemand mee die buiten wacht.
 • Ook de reistijd wordt in rekening gebracht.
 • Deze ‘dates’ kosten dan ook vaak enkele honderden euro’s.
 • Een bedrag van 200 tot 300 euro is dan ook niet ongebruikelijk.
 • Als jij naar een vrouw toe gaat is de prijs vaak de helft, rond de 100 tot 150 euro per uur, dit is dan wel weer afhankelijk van je exacte wensen.

Wil jij bijvoorbeeld neuken zonder condoom, of gepijpt worden zonder condoom, dan zal dit een stuk duurder zijn. Aan deze vormen van seks zitten dan natuurlijk ook risico’s voor de vrouwen, maar ook voor jou! Als je op zoek gaat naar een car date, oftewel seks in jouw auto, dan zal een prijs rond de 50 tot 75 euro heel normaal zijn.

Wil je in de auto alleen gepijpt worden kan de prijs een stuk lager zijn! Je kunt dan al ‘klaar’ zijn voor 30 euro. De prijs van 50 tot 75 euro is ongeveer gelijk met de prijs van een prostituee op de wallen of achter de ramen in een andere stad. Vaak ben je hier dan ook met een klein half uurtje klaar.

Je hebt uiteraard ook nog de strippers, zij verdienen hun geld met het doen van sexy dansjes en het verleiden van de man. Echte seks komt hier eigenlijk nooit bij kijken, wat de prijs voor een (genietend) heerschap een stuk lager houdt. Het kan zijn dat de dame je hier wel voor uitnodigt, dan moet je daar apart voor betalen en die bedragen zijn vaak niet mals! 200 tot 300 euro op dat moment is dan te verwachten.

De dame maakt dan gebruik van jouw geilheid en weet dat ze veel kan vragen. Uiteraard wordt er af en toe een lapdance gedaan, maar hier moet wel apart voor betaald worden. Mocht je ooit naar een striptent gaan en een lapdance verwachten, dan is de beste tip: doe een joggingbroek aan! Dan voel je alles veel beter, heb ik van horen zeggen.

Als je een striptent binnengaat is de entree vaak gratis, echter de drankjes zijn vaak ontzettend duur en de strippende dame verwacht ook een fooi. Aangezien je niet kunt pinnen en het geld in haar lingerie gestoken moet worden, is de fooi ook minimaal een 5 eurobiljet! Voor een lapdance moet je al snel denken aan 30 tot 50 euro.

See also:  How To Find Best Hotel Deals?

Wat kost een raam op de Wallen?

De meesten werken zes avonden. Een maand raamhuur kost dan tussen de 2880 en 4800 euro. Een klant betaalt 50 euro voor 20 minuten. Hoewel er altijd vrouwen zijn die heel goed verdienen, valt het hulpverleners op hoeveel prostituees klagen dat zij maar één, twee of drie klanten krijgen.

Waarom is het licht op de Wallen rood?

De naam ‘red-light district’ – Het ‘red-light’ in ‘red-light district’ wordt geassocieerd met de rode lampen in de peeskamers. Maar is de term ‘red-light district’ wel afkomstig van de rode lampen? En waarom zijn de lampen rood en niet geel of groen? Volgens het Oxford English Dictionary lag er in het Oude Westen van de 19de eeuw in Dodge City in Kansas een saloon en bordeel dat Red-light House heette.

 1. Mogelijk stamt het ‘red-light district’ hiervan af.
 2. Volgens een mythe lieten de spoorwegwerkers tijdens een bezoek aan het bordeel hun rode lantaarns buiten hangen, zodat ze in noodgevallen makkelijk te vinden waren.
 3. Dit is waarschijnlijk een broodjeaapverhaal.
 4. Een andere verklaring is dat de rode verlichting vroeger was bedoeld om rode vlekken op de huid van prostituees onzichtbaar te maken en zo geslachtsziekten te verhullen.

Volgens oud-prostituee Metje Blaak zie je er door de combinatie van rood licht en blacklight ‘gewoon’ beter uit en heeft het met het verbergen van geslachtsziekten niets te maken. Een derde en laatste uitleg komt uit de Bijbel. In het boek Jozua wordt het verhaal van de prostituee en herbergierster Rachab beschreven.

 1. Zij zou haar huis met een rood koord gemarkeerd hebben.
 2. De kleur rood zou sindsdien met prostitutie in verband worden gebracht.
 3. Als bondgenote van de Israëlieten moest zij haar huis met een rood touw markeren, toen deze Jerico binnenvielen.
 4. Zo zouden zij en haar familie worden gespaard.
 5. De Wallen liggen in het oudste deel van Amsterdam, Amsterdam-Centrum.

Met de Wallen wordt ruwweg het gebied rond de Oudezijds Voorburgwal en Oudezijds Achterburgwal bedoeld.

Hoeveel echte Amsterdammers wonen in Amsterdam?

Amsterdam

Stad in Nederland
Inwoners (2021-01-01) 873.338 (3.982 inw./km²)
Inwonersnaam Amsterdammers
Burgemeester Femke Halsema (GroenLinks)
Overig

Is Amsterdam duur?

09 jun 2020 om 11:36 Update: 3 jaar geleden Amsterdam is vergeleken met andere steden in de wereld minder duur geworden om in te wonen. De hoofdstad van ons land stond twee jaar geleden nog in de top 50 van duurste steden ter wereld, maar daalde vorig jaar naar 58 en dit jaar naar de 64e positie.

Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde Cost of Living -onderzoek dat adviesbureau Mercer voor de 26e keer heeft uitgevoerd. De enquête is bedacht om grote bedrijven te helpen bij het vaststellen van het beloningsbeleid voor expats, daarbij worden kosten voor onder meer huisvesting, vervoer, voeding, kleding en entertainment van meer 375 steden vergeleken.

Behalve dat andere steden duurder zijn geworden en Amsterdam ten opzichte van die steden minder duur, zijn de prijzen in Amsterdam ook minder hard gestegen dan elders. “Ook de verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar speelt hierbij rol”, aldus het onderzoek.

Welke stad heeft de meeste horeca?

Meeste horeca in Noord-Holland – Noord-Holland heeft van alle provincies de meeste horecavestigingen. Het waren er 15,4 duizend op 1 januari 2020. Daarna volgen Zuid-Holland ( 12,7 duizend ), Noord-Brabant ( 9,2 duizend ) en Gelderland ( 7,3 duizend ).

Horecavestigingen 1), 1 januari 2020

Provincie Logiesverstrekking (x 1 000) Eetgelegenheden (x 1 000) Cafés (x 1 000) Cateraars (x 1 000)
Noord-Holland 2,260 6,920 1,885 4,370
Zuid-Holland 0,945 6,705 1,895 3,140
Noord-Brabant 1,150 4,520 1,690 1,810
Gelderland 1,420 3,375 1,025 1,430
Limburg 0,945 2,460 1,045 0,630
Utrecht 0,460 2,415 0,505 1,295
Overijssel 0,710 1,860 0,620 0,705
Friesland 0,855 1,130 0,425 0,345
Zeeland 0,765 0,990 0,355 0,280
Groningen 0,310 1,030 0,395 0,355
Drenthe 0,590 0,810 0,250 0,265
Flevoland 0,115 0,665 0,095 0,420
1) afgerond op vijftallen

Wat is het slechtste hotel van Nederland?

Het City Hotel Scheveningen is door bezoekers van vakantiesite Zoover uitgeroepen tot het slechtste hotel van Nederland, zo schrijft het AD. Deze accomodatie neemt de titel over van Hotel Benelux in Rotterdam.

Wat is de gevaarlijkste hotel?

Gevaarlijkste hotel staat in Mogadishu Amsterdam, 2 november 2015 – De internationale media zijn het er nu wel over eens: voor het gevaarlijkste hotel ter wereld moet je in Mogadishu zijn. Het Sahafi Hotel in de hoofdstad van is onlangs voor de zoveelste keer aangevallen door die krankzinnige fundamentalisten van terreurbeweging Al Shabaab.

 • Het Sahafi Hotel is alweer bevrijd en weer open voor gasten.
 • Vooral journalisten, VN-medewerkers en hulpverleners boeken een overnachting in het zwaar beveiligde hotel in een van de gevaarlijkste landen ter wereld.
 • Daar zitten grote risico’s aan: in twee gevallen behoorden hotelgasten tot de slachtoffers van aanslagen.

Dat valt nog alleszins mee in een land dat al jaren door een burgeroorlog en terroristen wordt verscheurd. Als je het geweld even weg denkt, is het hotel helemaal niet zo verkeerd. Het ligt dicht bij de oude haven en het nabijgelegen strand ziet er prachtig uit, waar tieners lol beleven en locals pootje baden.

 1. Het personeel van het in 1995 geopende hotel geeft gasten ‘een warm welkom’ en drie maaltijden per dag, waaronder ‘een uitstekende lamskotelet’.
 2. Op zijn Facebook-pagina heeft het Sahafi Hotel enkele maanden geleden nog foto’s geplaatst van al het lekkers dat de avontuurlijke gasten te wachten staat.
 3. Op alle vier verdiepingen is airconditioning, een behoorlijke luxe als je bedenkt dat elektriciteit en brandstof schaarse goederen zijn in de Somalische hoofdstad.

Veel reizigers zullen niet snel op vakantie gaan naar Mogadishu, waar de meeste bezienswaardigheden door moslimfundamentalisten ten gronde zijn gericht. Mocht je er toch willen overnachten, je kunt ook nog kiezen uit enkele andere, : Gevaarlijkste hotel staat in Mogadishu